Designed in 2011
For Bo Bech

Geist

Geist is a restaurant run by Bo Bech in the heart of Copenhagen, describing itself as “An eatery where you can relax, unwind and savor the moment”.

geist 0613geist 0495 geist 0502 geist 0508 geist 0536geist 0545 geist 0555geist 0563geist 0581geist 0575 geist 0628geist 0609geist 0615geist 0623